Giá trị cốt lõi

- Dùng tri thức sáng tạo làm cơ sở cho sự phát triển

- Lấy Trách nhiệm - Hợp tác - Đãi ngộ làm phương châm hành động

- Xây dựng tổ chức bền vững trên nền tảng của tính đoàn kết, sự chia sẻ, tính kế thừa làm bản sắc và là niềm tự hào công ty.

Loading...